Vedtægter

Vedtægter for Kunstskolen Guldborgsund

 

NAVN

§1

Foreningens navn er: Kunstskolen Guldborgsund

Foreningens hjemsted: Guldborgsund Kommune

 

§2

Foreningen er medlem af Fora –oplysningsforbund.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

 

FORMÅL

§3

Foreningens formål er at etablere et billedkunstmiljø, hvor alle kunstinteresserede har mulighed for kvalificeret undervisning og deltagelse i billedkunstrelaterede aktiviteter.

Skolen vil være synlig for offentligheden f.eks. ved afholdelse af elevudstillinger.

Der undervises kun af uddannede/udøvende professionelle kunstnere.

 

MEDLEMSKAB

§4

Foreningen optager som medlemmer alle, der er seriøst interesserede i billedkunstneriske aktiviteter.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller skolelederen.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen og gælder for året fra vedtagelse til næste generalforsamling.

Forfaldent medlemskontingent skal være foreningen i hænde senest den 31. december.

 

BESTYRELSE

§5

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges således:

De 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for Kunstskolen Guldborgsund.

De 5 medlemmer skal være medlemmer af Kunstskolen Guldborgsund.

Efter samme retningslinjer vælges 2 suppleanter for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne kan genvælges.

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

§6

De af foreningen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.

Suppleanterne vælges for en periode på 1 år.

2 bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter er på valg i lige årstal.

3 bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter er på valg i ulige årstal.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indkalder bestyrelsen en suppleant for den udtrædende.

 

§7

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Kassereren forestår foreningens regnskab.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted med mindst 8 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet samt dagsorden for mødet.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Cfr. §13 og §14. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i dennes fravær - næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsens møder, hvori alle beslutninger indføres med angivelse af eventuelle stemmetal. Referatet udsendes til bestyrelsen og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

 

§8

Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær næstformanden. Bindende aftaler laves ved formandens underskrift i forbindelse med yderligere et bestyrelsesmedlem.

 

§9

Bestyrelsen ansætter en skoleleder.

 

REGNSKAB OG REVISION

§10

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af revisor.

Revisor må ikke samtidig være bestyrelsesmedlem.

Revisor og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

§11

Der må ikke finde opsparing sted ud over, hvad der er nødvendigt til konsolidering eller udvidelse af driften. Foreningen hæfter kun med de midler, der tilhører foreningen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt.

 

§12

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i hvert år i marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 50% af medlemmerne med angivelse af dagsorden forlanger det, i sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmer af foreningen, som har indbetalt kontingent rettidigt.

Den ordinære generalforsamling behandler følgende dagsorden:

1. valg af dirigent og referent

2. formanden aflægger årsberetning til godkendelse

3. kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. bestyrelsens budget og forslag til det kommende års kontingent.

5. behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før).

6. valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7. valg af revisor og revisorsuppleant

 

VEDTÆGSÆNDRINGER

§13

Foreningens vedtægter kan ændres, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede ved en generalforsamling og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring.

Såfremt man ikke er beslutningsdygtig p.g.a. utilstrækkeligt fremmøde kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer besluttes ved almindeligt stemmeflertal.

 

OPLØSNING

§14

Foreningen kan opløses, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede ved en generalforsamling og mindst ¾ af de fremmødte stemmer for opløsning.

Vedtages opløsning ikke ved denne generalforsamling, kan der efter reglerne i §12 inden 14 dage indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kan opløsningen vedtages ved almindeligt stemmeflertal.

Ved foreningens opløsning skal driftsinventar og driftsmateriel tilbydes Guldborgsund Kommune.

 

IKRAFTTRÆDEN

§15

Denne vedtægt med ændringer træder i kraft den 21.03.2018.

Underskrift:

 

Dato: 08072018                                                             Dato:

 

 

__________________________                                   _____________________________

Elin Randstoft                                                               Lisbeth Eriksen

Formand                                                                         NæstformandKunstskolen Guldborgsund
Neckelmannsgade 5
4800 Nykøbing F

Telefon: 41 82 42 90

Mail: kontakt@kunstskolenguldborgsund.dk

CVR: 34656452

Administrationsadresse: Jes Jessensgade 99, 4800 Nykøbing F. MobilePay 64208, Jyske Bank reg. 5067 konto 0001675127


Medlem af Fora